fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het affiliate voorwaardenpakket

 1. Jij hebt het affiliate voorwaarden pakket (hierna: het “Pakket“) aangeschaft. Met het Pakket kun je zelf juridische documenten naar wens nader invullen en aanpassen. Deze standaard documenten worden door Akkerman | Juridisch advies (www.akkerman.nl) aangeboden, welke voor een vaste prijs (elektronisch) ter beschikking worden gesteld.
 2. De documenten zijn niet afgestemd op jouw business en kunnen daarom afwijken van de bepalingen die jij specifiek nodig hebt. Specifieke op jouw bedrijf afgestemde bepalingen zullen niet in deze documenten staan. Je bent je ervan bewust dat de standaard documenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als uitgangspunt. Je dient dan ook goed te beoordelen of de opgenomen bepalingen in de documenten aansluiten bij de feitelijke situatie van jouw bedrijf. 
 3. De documenten zijn opgesteld door een jurist. Het het Pakket is sinds augustus 2022 niet bijgewerkt. Wij hebben rekening gehouden met de huidige wetgeving en kunnen niet rekening houden met eventuele latere gebeurtenissen of wetswijzigingen. Wij hebben geen plicht of verantwoordelijkheid om dat te doen. 
 4. Afname van het Pakket brengt geen jurist – klant relatie tot stand. 

Instemming 

 1. Door het Pakket aan te schaffen en in gebruik te nemen stem je in met en bevestig je dat je de bepalingen van deze voorwaarden hebt gelezen en begrijpt dat je gebonden bent aan deze voorwaarden. 
 2. Je bevestigt en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden toegang geven tot documenten en dat noch wij, noch enige persoon van Akkerman | Juridisch advies:
 • enige plicht, verantwoordelijk of aansprakelijkheid jegens jou of enige andere partij verschuldigd is of aanvaard, hetzij contractueel, hetzij op basis van een onrechtmatige daad of anderszins, met betrekking tot het Pakket of met betrekking tot enige informatie die is opgenomen of is afgeleid uit het pakket, en; 
 • aansprakelijk is voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook), kosten, claims, eisen, geleden of te leiden schade door jou of een andere partij, die voortvloeit uit het gebruik van het Pakket of enige informatie afgeleid uit het Pakket aan jou of aan een andere partij.
 1. Je erkent en gaat ermee akkoord dat, door het Pakket voor jou beschikbaar te stellen, noch wij, noch enige persoon van Akkerman | Juridisch advies enige verklaring of garantie geeft met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van het Pakket of enige andere kwestie vermeld. 
 2. De aansprakelijkheid voor schade in geval van opzet door of bij een toerekenbare tekortkoming van Akkerman | Juridisch advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Akkerman (of bij haar werkzame personen in welke hoedanigheid dan ook) beperkt tot een maximum van € 500,-. 
 4. Je stemt ermee in om ons en elke bij Akkerman | Juridisch advies werkzame personen te vrijwaren voor alle acties, procedures en claims die tegen ons of eigen persoon van Akkerman | Juridisch advies worden of zijn ingesteld en alle directe of indirecte claims, kosten en andere verplichtingen die wij oplopen in verband met jouw falen op basis van het Pakket. 

Uitsluiting herroepingsrecht

Op digitale producten, waaronder de juridische documenten en de online leeromgeving, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heb jij uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van je herroepingsrecht en heb je ingestemd met de directe levering van het product.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Akkerman | Juridisch advies behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld, en ten aanzien waarvan de auteursrechten of andere rechten van het intellectuele eigendom heeft, of geldend kan maken. 
 2. De documenten die je afneemt zijn uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Je mag het Pakket niet zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Akkerman | Juridisch advies kopiëren verspreiden of anderszins beschikbaar stellen aan andere personen en/of bedrijven.

Verwerking persoonsgegevens

Akkerman | Juridisch advies verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens conform de geldende privacy wet- en regelgeving. De privacyverklaring van Akkerman is raadpleegbaar op onze website.

Overige bedingen

Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen met Akkerman | Juridisch advies is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.